Doprava zdarma

Základní informace
Provozovatel obchodu: PRESCO GROUP, a.s.
Sídlo společnosti: Severozápadní V 520/62
IČO: 63985161
DIČ: CZ63985161
Zapsána: u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 12070

Dodavatel zboží: PRESCO GROUP, a.s.
Sídlo společnosti: Severozápadní V 520/62
IČO: 63985161
DIČ: CZ63985161
Zapsána: u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 12070
(dále jen „prodávající“)

Bankovní spojení:
19-2221610207/0100
e-mail: info AT pg DOT cz
telefonní kontakt: +420 222 922 040

I.     Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání zboží z internetového  obchodu www.prescogroup.cz a upravují vzájemný vztah mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Je-li smluvní stranou fyzická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“), řídí se práva a povinnosti, které tyto obchodní podmínky neupravují, zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li kupující je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatel“), řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“).
 2. Prodávající dodá zboží kupujícímu na základě objednávky učiněné elektronicky, telefonicky či jiným způsobem za použití prostředků komunikace na dálku. Objednávka musí obsahovat, kromě jiných náležitostí obsažených ve formulářích prodávajícího alespoň specifikaci kupujícího, objednávané zboží z nabídky prodávajícího a množství objednávaného zboží. Náklady spojené s užitím prostředků komunikace na dálku, zejména telefonní poplatky, nese výlučně sám kupující.
 3. Prodávající v dobré víře předpokládá, že kupující provedl výběr zboží a jeho množství o své svobodné vůli a průměrných uživatelských znalostí o příslušném výrobku, což potvrdil zasláním objednávky.

II.    Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Veškeré přijaté objednávky jsou pro kupujícího závazné, a to i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu a jiné požadované údaje nebo je zadá ve špatném tvaru. V případě, že kupující v objednávce uvedl e-mailovou adresu nebo kontakt na mobilní telefon, obdrží neprodleně oznámení o přijetí objednávky; toto oznámení však není přijetím objednávky (akceptací) prodávajícího. Potvrzení o přijetí objednávky zašle prodávající kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu až poté, co ověří dostupnost objednaného zboží a další skutečnosti, a to obvykle do dvou (2) pracovních dnů po obdržení objednávky. Doručením potvrzení objednávky je uzavřena kupní smlouva.
 2. Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku, zejména za účelem doplnění některých údajů, ověřit u kupujícího (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) a požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Až do výslovného potvrzení přijetí objednávky je prodávající oprávněn předmětnou objednávku odmítnout nebo nesplnit, zejména pokud objednané zboží není momentálně dostupné, pokud se prodávající domnívá, že by plněním mohl poškodit své dobré jméno, nebo má jakékoliv pochybnosti o kupujícím a jeho schopnosti splnit své závazky vůči prodávajícímu (zejména z důvodu odmítnutí převzetí nějaké dřívější zakázky, existence závazků po lhůtě splatnosti vůči prodávajícímu, překročení úvěrového rámce, insolvenčního řízení zahájeného ohledně kupujícího atd.). Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen kupní smlouvu uzavřít.
 3. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována elektronicky za účelem jejího řádného splnění a není přístupná. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy vyplývají z procesu objednávání v internetovém obchodě www.prescogroup.cz. Jakákoliv změna kupní smlouvy vyžaduje písemnou formu, a to alespoň v elektronické podobě učiněné za použití prostředků komunikace na dálku.

III.   Dodací podmínky, termín dodání

 1. Místem plnění je adresa provozovny prodávajícího uvedená v sekci kontakty, neuvede-li kupující do objednávky jiné místo předání zboží nebo nezvolí-li osobní vyzvednutí v některých jiných provozovnách prodávajícího dle možností poskytnutých v objednávce u příslušného zboží.
 2. Dopravu zboží zajišťuje prodávající na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky a na Slovensko. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám při vytváření objednávky.
 3. Prodávající dodá zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení přijetí objednávky. Pokud má prodávající objednané zboží na skladě, činí dodací lhůta do místa plnění určeného kupujícím obvykle až 3 pracovní dny po potvrzení přijetí objednávky, a to podle zvoleného místa a způsobu předání zboží. V některých případech může prodávající prodloužit dodací lhůtu, o čemž kupujícího bez zbytečného odkladu informuje.
 4. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce, vyžaduje-li to příslušný předpis, a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud prodávající k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura.
 5. Při převzetí zboží od přepravce doporučuje prodávající kupujícímu důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není nijak poškozená.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání nebo zaplacení zboží, podle toho, co z těchto skutečností nastane později.

IV.   Kupní cena, platební podmínky, slevy

 1. Kupní cena je u příslušného objednávaného zboží uvedena na internetové stránce vždy bez DPH i včetně DPH, obsahuje veškeré související náklady a je platná k okamžiku odeslání objednávky, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále v těchto obchodních podmínkách kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy a tedy ani kupní ceny.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Pokud po objednání zboží nebude mít prodávající k dispozici zboží za původně nabízenou cenu (např. z důvodu doprodeje veškerého zboží v rámci zvýhodněné akce), sdělí tuto skutečnost prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu. Kupující v takovém případě není původní objednávkou vázán a může objednávku zrušit, pokud nebude souhlasit s novou cenou. Pokud byla kupujícím již zaplacena kupní cena nebo její část, bude mu bezodkladně vrácena, resp. při objednání jiného zboží za nižší kupní cenu bude kupujícímu vrácen rozdíl mezi původní a novou kupní cenou zboží.
 3. Kupní cena zboží bude uhrazena některým ze způsobů zvoleným kupujícím ve formuláři objednávky, příp. jiným způsobem sděleným prodávajícímu, zejména bezhotovostně prostřednictvím platebního portálu, kartou, převodem z účtu, v hotovosti nebo na dobírku při převzetí zboží, v případech schválených prodávajícím rovněž na základě faktury ve lhůtě v ní stanovené. Bude-li kupní cena hrazena bezhotovostním převodem, je kupující povinen zaplatit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby; závazek kupujícího uhradit kupní cenu je v takovém případě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Stálým zákazníkům nebo při větším odběru zboží mohou být poskytovány slevy nad rámec cen a slevových akcí uvedených v internetové nabídce u předmětného zboží. Tyto věrnostní a množstevní slevy budou dohodnuty individuálně mezi kupujícím a prodávajícím a jejich poskytnutí je na rozhodnutí prodávajícího.
 5. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu prodávající zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo v listinné podobě spolu se zbožím.

V.   Odstoupení od smlouvy, výměna zboží

 1. Byla-li smlouva uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronickou objednávkou), má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být přitom v uvedené lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží doručeno, a to poštou na adresu PRESCO GROUP, a.s., U Pekařky 484/1a, 180 00, Praha 8, nebo na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty info AT pg DOT cz. Toto právo na odstoupení od smlouvy však nevzniká v  případě nákupu zboží podnikatelem v rámci jeho podnikatelské činnosti.
 2. Kupující však nemůže odstoupit od smlouvy, 
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 3. V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu nevyhovuje např. velikost či barva, má možnost do 14 dnů od dodání zboží požádat prodávajícího o jeho výměnu. Vrácení zboží a jeho výměnu za jiné lze provést pouze v případě, že bude zabaleno v originálním balení a bude nepoužívané, neznečištěné či jinak nepoškozené. Kupující poté obdrží oproti vrácenému zboží nové zboží, bude-li mít prodávající takové zboží k dispozici.
 4. V případě porušení povinností prodávajícího nebo kupujícího z kupní smlouvy jsou obě strany oprávněny odstoupit od smlouvy dle platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku v případě spotřebitele a obchodního zákoníku v případě podnikatele. Odpovědnost za vady zboží a z ní vyplývající nároky je blíže upravena v čl. VII. těchto obchodních podmínek níže.
 5. V případě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, které bude jevit známky opotřebení, bude znečištěné nebo jakkoliv poškozené (např. jeho použitím, nesprávným ošetřením apod.), má prodávající právo na úhradu bezdůvodného obohacení vzniklého na straně kupujícího, příp. náhradu škody vzniklou tím prodávajícímu. Tuto svoji pohledávku je prodávající oprávněn započíst proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

VI. Záruka, odpovědnost za vady, rozpor s kupní smlouvou

 1. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu a začíná běžet převzetím věci kupujícím.  Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad – faktura.
 2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a jeho sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.
 3. Kupujícím, kteří zboží používají pro účely podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní výrobce nebo dovozce zboží do ČR.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku v případě, že kupujícím je spotřebitel, a § 422 a násl. obchodního zákoníku v případě, že kupujícím je podnikatel).
 5. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 6. Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo může odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo může odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy.
 7. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 8. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 9. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávající, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese reklamačního oddělení: info AT pg DOT cz, případně na kterékoliv provozovně. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může prodávající uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Seznam servisních středisek je obsažen v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu, příp. ho sdělí pracovníci na zákaznické lince prodávajícího.
 10. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 11. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo o zneužití práv).
 12. Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 13. Ustanovení čl. 7.4., 7.5., 7.7. a 7.10. se neuplatní  v  případě nákupu zboží podnikatelem v rámci jeho podnikatelské činnosti.

VII. Zápůjčka vzorků

 1. Na základě požadavku a po posouzení prodávajícího mohou být kupujícímu poskytnuty zúčtovatelné vzorky zboží na dobu maximálně 14 dní, pokud tato lhůta nebude dohodnuta jinak. Kupující je povinen poskytnuté vzorky chránit před zničením, poškozením a ztrátou. V případě jejich použití, poškození, zničení nebo ztráty je povinen tyto uhradit v plné výši dle aktuálního ceníku prodávajícího.

VIII.   Výklad některých pojmů použitých v nabídce zboží

 1. Pojem "Výprodej": Zboží, které je do této kategorie zařazováno, není použité ani poškozené. Může se jednat zejména o zboží z dlouhodobých zásob, přebytků nebo nestandardního vyhotovení a nevztahuje se na něj záruka, v konkrétních případech pouze záruka zkrácená. Jedná se o akce limitované "do vyprodání zásob".
 2. Pojem "Zvýhodněná cena a AKCE": Nabídka standardního zboží, u něhož jsme dosáhli snížením nákladů nižší konečné ceny.

IX.    Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky platí a aplikují se na konkrétní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vždy ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího www.prescogroup.cz v den odeslání objednávky prodávajícímu, není-li mezi oběma stranami písemně dohodnuto jinak. Kupující si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.prescogroup.cz, stejně jako ve svých provozovnách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Uzavřením kupní smlouvy kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky a potvrzuje, že je se zněním obchodních podmínek seznámen. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit.
 3. Kupní smlouva a tato obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, použije se namísto neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.prescogroup.cz a je tak umožněna jejich archivace a další reprodukce kupujícím.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2013.