Doprava zdarma
 1. Společnost PRESCO GROUP, a.s., se sídlem Severozápadní V 520/62, 141 00 Praha 4, IČ 639 85 161, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12070, zpracovává v rámci kupní smlouvy následující osobní údaje kupujících:

  • V případě jednotlivce:
   • Jméno, příjmení;
   • Emailovou adresu;
   • Telefonní číslo;
   • Adresu,
  • v případě společnosti:
   • Jméno, příjmení;
   • E-mailovou adresu;
   • Telefonní číslo;
   • IČ, DIČ;
   • Adresu sídla

  v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

  • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a
  • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

 2. Společnost PRESCO GROUP, a.s. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými jsou

  1. Poskytovatel informačního systému: Asseco Solutions, a.s., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, IČ: 64949541.
  2. Poskytovatel marketingového softwaru: SmartSelling a.s., se sídlem Brno - Bohunice, Netroufalky 797/5, PSČ 625 00, IČ: 29210372.
  3. Poskytovatel služby: C 10 Group s.r.o., se sídlem Praha 2, Máchova 431/21, PSČ 120 00, IČ: 25609319.
  4. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 3. Na emailovou adresu vám budou společností PRESCO GROUP, a.s. zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem společností PRESCO GROUP, a.s. uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

 4. Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:
  • požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.